Revize zdravotnických přístrojů

Provádíme zákonné bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků, pravidelné revize a zkoušky po opravách elektrických zdravotnických přístrojů dle normy ČSN EN 62353:2008(364893).

Periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků

  1. K zajištění bezpečnosti uživatelů a třetích osob a k zabezpečení řádného stavu zdravotnických prostředků může ministerstvo stanovit vyhláškou v souladu s návody k použití, pokyny a instrukcemi výrobců

    1. druhy nebo třídy zdravotnických prostředků, které musí být pravidelně kontrolovány,

    2. základní požadavky na druh, způsob, rozsah a intervaly provádění periodických kontrol zdravotnických prostředků. (123/2000 Sb. strana 17/32) Tento dokument smí být použit pouze po porovnání s platnou verzí uveřejněnou ve Sbírce zákonů ČR.

  2. Poskytovatelé jsou povinni zajistit provádění kontrol podle odstavce 1 odborně způsobilou osobou.

Revize a zkoušky po opravách elektrických zdravotnických přístrojů

Provádí se v souladu s normou ČSN EN 62353:2008(364893) - Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů.

Norma také popisuje, co má obsahovat zpráva o výsledcích předepsaných zkoušek (kromě samotných výsledků a závěrečného hodnocení se dbá na uvedení identifikačních údajů těch, kdo zkoušky a měření prováděli, identifikaci přístrojů použitých při měření i ověřovaných přístrojů). Norma uvádí (příloha F) na základě jakých podmínek užívání a charakteru přístroje volit lhůty provádění zkoušek, pokud již informace o těchto lhůtách neobsahuje průvodní dokumentace dodávaná s přístrojem. Tyto intervaly musí být od 6 do 36 měsíců (u přístrojů působících na lidské tkáně a celkově na organizmus nemá být lhůta delší než 24 měsíců).

Normativní dokument ČES 33.03.95 Kontroly zdravotnických elektrických přístrojů v provozu (předepisuje obdobné zkoušky jako výše uvedená norma) uvádí pro přístroje BF a CF termíny pravidelných kontrol 1 rok a pro ostatní přístroje 2 roky. Značení "BF" a "CF" udává klasifikaci přístroje s příložnou částí (například elektrody přiložené k tělu pacienta) podle stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Orientační cena kontroly a revize zdravotnického zařizení

Příklad revize: Orientační cena:
Zařízení 200 - 800 Kč