Revize ochrany před bleskem

Povinnost zřizovat na novostavbě hromosvod je daná vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. § 36 této vyhlášky stanoví, na kterých stavbách a zařízeních se musí ochrana před bleskem (LPS - Lightning Protection System), nikoliv už jenom klasický hromosvod, zřizovat. Kompletní provedení ochrany před bleskem zahrnuje i vnitřní ochranu před bleskem, která spočívá především v provedení vnitřního pospojování doplněného vhodnými přepěťovými ochranami.

Proč se ochrana před bleskem neboli hromosvod zřizuje

Ochrana před bleskem se zřizuje, aby zabránila obětem na životech a na zdraví a také škodám na majetku. Přímý úder blesku zabíjí lidi, zvířata, zapaluje hořlavé hmoty, mechanicky poškozuje budovy, jeho elektrické účinky poškozují vedení. Elektrická zařízení mohou být zničena nebo vážně poškozena proražením izolace.

Revize ochrany před bleskem provádíme

Orientační ceny revizí ochrany před bleskem (LPS)

Příklady revizí: Orientační ceny:
Rodinný dům se dvěma svody 600 - 800 Kč
Čerpací stanice 2000 Kč
Objekt s více svody 250 - 300 Kč/svod