Revize průmyslových a svářecích strojů

Zajišťujeme revize průmyslových a svářecích strojů. Vaše strojní zařízení uvedeme do provozu a provedeme jeho následné pravidelné kontroly. V případě potřeby zajistíme novou výchozí revizi při přemístění stroje.

Podmínky k zajištění bezpečného provozu strojů

V současné době musí výrobce doložit protokol o provedených zkouškách a ověření stroje dle ČSN EN 60204-1 ed.2 čl.18. Velkým omylem je záměna pravidelné revize (provádí se ve lhůtách dle ČSN 33 1500) a následných kontrol (provádí se ve lhůtě 12 měsíců dle NV č. 378/2001 Sb). Následné kontroly se netýkají pouze elektrické části strojního zařízení, ale musí být provedena i kontrola ochrany proti neelektrickým nebezpečím, která mohou být vytvářena elektrickými zařízeními. Proto je v současné době kladen důraz na úplnost a aktuálnost technické dokumentace strojního zařízení. Bez technické dokumentace nelze provést řádnou kontrolu zařízení, ani správně vyhodnotit rizika vznikající při jeho provozu.

K provozovanému stroji musí provozovatel doložit:

Kontroly a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

Ve všech členských zemích CENELEC (Evropské komise pro normalizaci v elektrotechnice) platí národní podoba normy IEC 60974-4 (ČSN EN 60974-4), která stanovuje postupy pro kontrolu zajištění elektrické bezpečnosti zdrojů svařovacího proudu během provozu a po opravách. Vzhledem k tomu, že ověřování bezpečnosti provozu této skupiny elektrických spotřebičů nebylo dlouho žádnými předpisy podrobně definováno, je tato norma velkým přínosem pro pracovníky zabývající se kontrolami a opravami svařovacích zařízení.

Revize svářecích zařízení

Kontrola elektrické bezpečnosti zdroje svařovacího proudu se skládá z normou předepsaných zkoušek, přičemž je třeba dodržet jejich pořadí v souladu s normou. Při kontrole elektrické bezpečnostni se provedou následující kroky:

  1. Vizuální kontrola

  2. Elektrické zkoušky

    1. Odpor ochranného vodiče - ověřuje spojitost a dostatečně malý odpor PE obvodu zařízení

    2. Unikající proud nebo izolační odpor - ověřuje stav izolací zařízení

    3. Napětí svařovacího obvodu naprázdno - ověřuje bezpečnost napětí svařovacího obvodu

  3. Funkční zkoušky po opravě (není nutno provádět při pravidelné kontrole)

  4. Vyhotovení protokolu o zkoušce a vyznačení provedené kontroly na zařízení

Ceny revizí elektrického přívodu ukončeného v rozvaděči stroje

Příklady revizí: Orientační ceny:
Stroj s jedním přívodem do 10 kW 400 Kč
Stroj s jedním přívodem nad 10 kW 800 Kč

Orientační ceny protokolu o zkouškách elektrické části stroje

Příklady revizí: Orientační ceny:
Kompresor 300 Kč
Obráběcí stroj 800 - 1200 Kč
Extrudér na výrobu fólie 2000 Kč

Cena pravidelné kontroly svařovacího zařízení

Příklad revize: Orientační cena:
Svařovací zařízení 250 - 350 Kč